Семинар 26 и 27 ОКТОМВРИ 2011 г.: Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2011 г. Проблеми и практика при прилагането на Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

П О К А Н А

 

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2011 Г. ПРОБЛЕМИ И ПРАКТИКА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.”

26 и 27 октомври 2011 г. (16 уч. часа)
гр. София, хотел Родина, зала № 1, ет. R
бул. „Тотлебен” № 8

Л Е К Т О Р И:

Калина Златанова – данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;
 
Димитър Войнов – главен експерт в отдел „Счетоводна практика”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите;
 
Даниела Нонина-Влъчкова – данъчен консултант по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), бивш главен експерт по приходите по ЗДДФЛ в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите;
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекторите са изтъкнати специалисти в областта на данъчното облагане, с дългогодишен опит в системата на Министерството на финансите, участвали в разработването на нормативните актове в съответната област.
Самият семинар има изцяло практическа насоченост – по описаната в програмата материя ще бъдат разгледани различни видове казуси, както и най-често поставените от данъчнозадължените лица въпроси по прилагането на отделните материални данъчни закони и годишното счетоводно приключване. С участието си в семинара ще получите отговори на разнообразни и дискусионни въпроси от практиката на Министерство на финансите, както и отлични възможности за ползотворен диалог с лекторите и останалите участници.

 
 
 
 
 
Цената за участие в семинара е:
 
 
 
 
  • за първия участник – 300 лв.;
  • за втория и всеки следващ участник  – 288 лв.
Цените са с включен ДДС.  

Вижте още:

Новости и актуални въпроси в правната уредба на обществените поръчки. Практиката на Сметната палата и  Комисията за защита на конкуренцията в областта на обществените поръчки.

Новости в трудовото законодателство в сила от 2011 г. Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Мотивация на персонала.

Нова политика по управление на човешките ресурси в държавната администрация. Практиката на Върховния административен съд по прилагането на Закона за държавния служител.