Семинар 17 и 18 ноември 2011 г.: Нова политика по управление на човешките ресурси в държавната администрация. Практиката на Върховния административен съд по прилагането на Закона за държавния служител.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

”ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”

ОТДЕЛ „ПРАВЕН”/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

П  О  К  А  Н  А

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„НОВА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.”

17 и 18 ноември 2011 г.

гр. София, хотел Родина, зала Марица, ет. R, бул. „Тотлебен” № 8

Л  Е  К  Т  О  Р  И:

ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА – директор на дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на правосъдието;

МАРИНА МИХАЙЛОВА -  съдия в V-то отделение на Върховния административен съд;

Семинарът  има изцяло практическа насоченост – по описаната в програмата материя ще бъдат разгледани всички спорни въпроси, поставени от участниците и нормативната уредба на служебните правоотношения. С участието си в семинара ще получите отговори на разнообразни и дискусионни  въпроси и казуси от административната и съдебна практика по прилагането на Закона за държавния служител и подзаконовата нормативна уредба, касаеща държавната администрация, както и отлични възможности за ползотворен диалог с лекторите и останалите участници.

Забележка: Измежду основните видове дела,  разглеждани от V-то отделение на Върховния административен съд са делата и правните спорове по Закона за държавния служител.

Цената за участие в семинара е:

-          за първия участник – 240 лв.;

-          за втория и всеки следващ участник  – 228 лв.

Цените са с включен ДДС.

Вижте още:

Новости в трудовото законодателство в сила от 2011 г. Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Мотивация на персонала.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2011 г. Проблеми и практика при прилагането на Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Новости и актуални въпроси в правната уредба на обществените поръчки. Практиката на Сметната палата и Комисията за защита на конкуренцията в областта на обществените поръчки.