Семинар 2 и 3 НОЕМВРИ 2011 г.: Новости в правната уредба на обществените поръчки. Практиката на Сметната палата и Комисията за защита на конкуренцията в областта на обществените поръчки.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

 „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;

 „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР;

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„НОВОСТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.”

2 и 3 ноември 2011 г. (16 уч. часа)

гр. София, хотел Родина, бул. „Тотлебен” № 8

Л  Е  К  Т  О  Р  И:

МАРИАНА КАЦАРОВА – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметната палата;

ВЕСЕЛА АНТОНОВА – член на Комисията за защита на конкуренцията; 

Вижте още:

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2011 г. Проблеми и практика при прилагането на Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Новости в трудовото законодателство в сила от 2011 г. Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Мотивация на персонала.

Нова политика по управление на човешките ресурси в държавната администрация. Практиката на Върховния административен съд по прилагането на Закона за държавния служител.