СЕМИНАРИБГ.COM (seminaribg.com) разяснения по Закона за данък върху добавената стойност 2012 (ЗДДС) – ред за облагане на туристическите услуги (част втора).

Виж и част първа, ако темата те интересува – последвай този линк

 

Доставките извършвани от туроператор към туроператор

 

В обхвата на специалния ред на облагане на маржа не попадат доставките между туроператори.Съгласно §1 , т. 7 от Закона за туризма “Туроператорска дейност” е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител. Следователно туроператор не може да предоставя туристически пакет с обща цена на друг туроператор. При предоставянето на доставки на стоки и услуги между тези лица се прилага общия режим на облагане по ЗДДС.

Първият туроператор извършва отделно предоставяне на наставяне, транспорт и други услуги  на следващия туроператор. За всяка от тези услуги се прилага  самостоятелно данъчно третиране.

За определяне данъчния режим на тези доставки следва да се определи мястото им на изпълнение. При доставка по настаняване, основната доставка е настаняването, което е услуга свързана с недвижим имот и мястото на изпълнение е  там където е хотела. За доставка по настаняване за нощувка в хотел в България от един туроператор към друг туроператор, приложимата данъчна ставка е в размер на 9%. При предоставяне на услуга по хранене в България, е налице облагаема доставка със ставка 20%, като  мястото на изпълнение на ресторантьорските услуги е там, където физически се предоставя. Транспортните услуги са облагаема доставка с 20 % за пробега на територията на страната – мястото на изпълнение на превоз на пътници е съобразно мястото на реализирания пробег.

Доставки на стоки и услуги, които се предоставят от собствените ресурси на туроператора

 

Доставките на стоки и услуги, които се предоставят от собствените ресурси на туроператора се облагат по общите правила на ЗДДС. За тях не се прилага специалния режим на маржа на печалбата.

Примери за услуги, за предоставянето, на които туроператорът използва собствения си капацитет е настаняването в хотел, който е собственост на туроператора, или е нает от него за целия сезон на негов риск;  транспорт, който се извършва със собствено или наето от туроператора за целия сезон превозно средство; предоставяне на хранене в собствен или нает ресторант.

Доставка на обща туристическа услуга, която се предоставят извън ЕС

 

При доставка на обща туристическа услуга, когато доставките на стоките и услугите, от които туристьт се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни приложимата данъчна ставка е в размер на 0 %.

Когато само част от доставките на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни с нулева ставка се облага само съответстваща им част от доставката на общата туристическа услуга.

Доставки при организиране на семинари, конгреси и образователни мероприятия

 

Организатор на семинари и обучения закупува стоки и услуги – настаняване, наем зала, кафе паузи, лекторски часове, от други данъчно задължени лица и ги предоставя без изменение на крайни потребители, които ще се възползват от тях пряко и няма да ги препродават.

Специалният режим на облагане на маржа на печалбата се прилага, без значение дали доставчикът е регистриран по Закона за туризма туроператор.

Следователно в общия случай режимът на маржа ще се прилага и за лицата, които организират обучения и семинари, ако предлагат пакет от услуги с обща цена – образователната услуга, настаняване и/или хранене, и/или транспорт, и други допълнителни туристически услуги.

Изключение от това общо правило са случаите на предоставяне на семинари и обучения, при които организаторът трябва да прилага общ ред на облагане.

Съгласно правилата на ЗДДС, когато основна доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една доставка. Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС на съпътстващите доставки. За правилното определяне на приложимия режим на облагане трябва да се определи характера на основната доставка. Съпътстваща доставка е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение, а допълва или повишава качеството на основната доставката.

Общия ред на облагане се прилага, когато предоставяната в допълнение туристическа услуга, е изцяло съпътстваща по отношение на основната услуга – организация на обучение. За прилагането на този ред е необходимо допълнителната туристическа услуга да не е самоцелна за клиентите и да съставлява по-маловажна част от стойността на целия пакет.

Когато частта от стойността на целия пакет на туристическата услуга е  значителна, по отношение стойността на услугата, свързана с образование и обучение, тя не може  да се приравни към допълнителните съпътстващи услуги. В този случай по отношение на организатора, който доставя от свое име на клиентите си услуги, включващи организация на пътувания и обучение  срещу заплащане на пакет и използва за целта стоки и услуги от други данъчно задължени лица се прилага специалния ред  на облагане на маржа.

Мина Янкова, началник отдел “Косвени данъци и данъчна политика” в Министерство на финансите