СЕМИНАРИБГ.COM (seminaribg.com) разяснения по Закона за данък върху добавената стойност 2012 (ЗДДС) – ред за облагане на туристическите услуги (част първа).

Промени, свързани със специалния ред на облагане на туристическите услуги

 

В настоящото разяснение се обяснява данъчното третирането по ЗДДС на туристическите услуги, за които е предвиден специален ред на облагане на маржа на печалбата на туроператори, приложимо от 01.01.2012 г. 

Специален ред на облагане на туристически услуги

 

Режимът на облагане с данък  на маржа на печалбата се прилага за стоки и  услуги, които туроператора предоставя от свое име във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко.

При този режим за разлика от общите правила за облагане, ДДС се начислява върху маржа на печалбата на туроператора, а не върху пълното възнаграждение, което туроператора получава за доставката.

Кои услуги и стоки попадат в обхвата  на специалния ред на облагане на туристическите услуги ?

 

Услугите и стоките, които са включени в  режима за облагане на маржа на печалбата са определени като закупени услуги от други данъчно задължени лица, които  туроператора предоставя от свое име, без изменение на турист, който се възползва пряко от тях. При кумулативното наличие на тези условие се счита, че е налице доставка на обща туристическа услуга.

Доставката на обща туристическа услуга, включена в режима за облагане на маржа на печалбата, представлява  организиране на основни и/или допълнителни туристически услуги. Основни туристически услуги са нощувка и хранене, както и транспортни услуги. Допълнителни туристически услуги са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно – анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски – училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.

Режимът на маржа се прилага независимо от това дали услугите се предлагат в пакет или поотделно от туроператора. Този режим се прилага  и в случаите на предоставяне на единична туристическа услуга, например предоставяне от туроператор само на настаняване за нощувка (виж решение от 12 ноември 1992 г. по дело C-163/91 - Van Ginkel).

Кои лица попадат в обхвата на специалния ред на облагане на туристическите услуги ?

 

Режимът на маржа се прилага от туроператор, който предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко.        

Специалния ред на облагане на туристическите услуги, освен от туроператори ще се прилага и от други данъчно задължени лица, например – организатори на спортни събития, на курсове за обучение, на конференции; хотелиери, които закупуват и предоставят допълнителни туристически услуги и др.

Кои лица не попадат в обхвата на специалния ред на облагане на туристическите услуги ?

 

Специалният режим не се прилага за доставки от туристически агент на друго данъчно задължено лице за по-нататъшна продажба на туриста.

Туристическият агент не може да бъде доставчик на обща туристическа услуга, тъй като не предоставя услуги от свое име. Следователно специалния ред на облагане на туристически услуги няма да се прилага по отношение на доставките на туристически агент, когато действа от името и за сметка на друго лице. За посредническата услуга, свързана с доставката на обща туристическа услуга от туристическия агент се прилагат общите разпоредби на закона.

От специалния режим изрично са изключени доставките от туроператор към друг туроператор.

Задължителено ли е прилагането на специалния ред на облагане на туристическите услуги ?

 

Туроператорите, които извършват доставка на обща туристическа услуга, трябва да начисляват ДДС за тези доставки посредством специалния ред на облагане на туристическите услуги.

Какво означава „пътуващо лице” ?

 

Доставка на обща туристическа услуга е налице, когато получател на доставката е пътуващо лице. Пътуващо лице е всяко лице – получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.

Следователно режима на маржа ще се прилага по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в  т.ч. и данъчно задължено лице, което не препродава   услугата. Аналогична е и практиката на Съда на европейската общност, съгласно която специален ред на облагане на туристическите услуги се прилага и когато получателят е данъчно задължено лице, ако то получава услугата за собствено ползване, а не с цел за препродажба ( виж решение  по дело С -308/96 ).

Пътуващо е лице, е всяко лице, което в действителност използва туристическата услуга, независимо дали в лично качество или за служебни цели.

Какво означава данъчно задължено лице, което не препродава туристическа  услуга ?

 

Когато данъчно задължено лице, закупува обща туристическа услуга за собствено ползване, а не с цел последваща продажба е краен получател и приложимия режим е облагане на маржа на печалбата. Пример за данъчно задължено лице- краен получател, което  закупува обща туристическа услуга е работодател, който за своя сметка изпраща на почивка или екскурзия, или командирова  свои работници или служители. Друг пример е случая, при който данъчно задължено лице закупува от туроператор  услуги, попадащи в обхвата на режима за облагане на маржа на печалбата, които включват настаняване във връзка с участие в делова конференция.

Какво е марж на печалбата на туроператора ?

 

Маржът на печалбата на туроператора е дефиниран в ЗДДС като разликата между общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката и сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги.

При доставка на обща туристическа услуга туроператора е задължен да начислява ДДС върху маржа на печалбата.

Когато доставката на обща туристическа услуга е с място на изпълнение в България е приложима данъчната ставка в размер на 20%.

Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит ?

 

Начисленият ДДС при закупуване на стоки и услуги, които са предназначени за последващи доставки на обща туристическа услуга, са без право на данъчен кредит.

Туроператорът  може да приспада данъчен кредит за общо административни и управленски разходи, които се използват за осъществяваната туроператорска дейност.

За получателя по доставка на обща туристическа услуга – пътуващо лице не е налице право на данъчен кредит, тъй като за доставката се издава фактура, в която не се посочва данък. Начисляването на данъка за доставка на обща туристическа услуга се извършва с издаване на протокол.

Кога е изискуем данъка ?

 

Дата на възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка за доставката на обща туристическа услуга е датата, на която пътуващото лице  се възползва за първи път от доставката. При получен аванс за доставка на обща туристическа услуга, за която не е възникнало данъчно събитие, данъкът не е изискуем.

 

Мина Янкова, началник отдел “Косвени данъци и данъчна политика” в Министерство на финансите

 

Вижте повече за реда за облагане на туристическите услуги – част втора: