Семинар ЗБУТ: “Безопасност и здраве при работа. Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието/организацията.” – 15 и 16 януари 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

  • ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА;
  • ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА; 

 

П О К А Н А  

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА.”

15 и 16 януари 2014 г. (16 учебни часа) 

гр. София, София Принцес хотел ♦ ♦ ♦ ♦  

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И: 

инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА – директор на дирекция “Безопасност на труда и анализ на контролната дейност”, изп. агенция “Главна инспекция по труда” (ИА “ГИТ”); 

инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ – началник отдел в отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност”, ИА “ГИТ”; 

инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ – главен инспектор в отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност”, ИА “ГИТ”; 

д – р СОФИЯ ЕВСТАТИЕВА – гл. асистент в катедрата по трудова медицина на факултета по обществено здраве в Медицински университет – София; 

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”. 

Програма на семинара