Семинар: “Годишно данъчно и счетоводно приключване на 2016 г. Казуси и актуална практика по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.” – 25 и 26 октомври 2016 г.

На семинара ще бъда разгледан и приетия на 15.09.2016 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обн. ДВ бр. 75/2016 г./, създаващ законова регламентация на данъка върху разходите при лично ползване на фирмени активи, както и всички други промени, въведени с ЗИДЗКПО.

На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител:

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Годишно данъчно и счетоводно приключване на 2016 година. Казуси и актуална практика по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.”

 

25 и 26 октомври 2016 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦бул. „Мария Луиза” № 131 , зала ОПАЛ

 

Л Е К Т О Р И:

 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - главен експерт, Национална агенция по приходите;

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”.

 Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”семинари”  - 1 и 2 февруари 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!