Семинар ЗОП 2016 г.: „Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП 2016 г. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.“ – 12 и 13 октомври 2016 г.

 На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП 2016.

 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.“

 

12 и 13 октомври 2016 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

зала РУБИН

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки;

 СОНЯ ЯНКУЛОВА - съдия, VII-мо отделение, Върховен административен съд;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл.

 Програма на семинара   Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!