Семинар: „Промени в сила от 1 януари 2017 г. в данъчното и осигурителното законодателство: Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данък върху добавената стойност; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване.” – 1 и 2 февруари 2017 г.

На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Промени в сила от 1 януари 2017  г. в данъчното и осигурителното законодателство: Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данък върху добавената стойност; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване.”

 

1 и 2 февруари 2017 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131 , ЗАЛА РУБИН

  

Л Е К Т О Р И:

 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - главен експерт, Национална агенция по приходите;

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите;

 КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност; 

КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.  

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие  

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!