Семинар ЗОП 2017 г.: „Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.“ – 26 и 27 април 2017 г.

 На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

 ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „Въпроси, породени от практиката по прилагане на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.“

 

 26 и 27 април 2017 г. (16 уч. часа)

 

 гр. София, Рамада София Хотел, бул. „Мария Луиза” № 131 , зала РУБИН

 

Л Е К Т О Р И:

 

 МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки;

 АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА - експерт обществени поръчки;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.  

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл срок.

 

Програма на семинара  Условия за участие

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!