Семинар промени в ЗОП, ЗИД на ЗОП 2018 г.: “Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – приет на второ четене на 4 октомври 2018 г. от Народното събрание (обр. ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г.). Възлагане на обществени поръчки чрез електронна платформа. Електронизация на обществените поръчки. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки.“ – 6 и 7 декември 2018 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – приет на второ четене на 4 октомври 2018 г. от Народното събрание (обр. ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г.).

Възлагане на обществени поръчки чрез електронна платформа. Електронизация на обществените поръчки.

Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки.“

 

6 и 7 декември 2018 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. АДФИ; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата; 

ЦВЕТАН СТОЕВСКИ - експерт обществени поръчки, директор дирекция „Обществени поръчки и концесии“ – Столична община; 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.     

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл. 

Програма на семинара   Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!