Семинар промени в ППЗОП 2019 и ЗОП 2018 г.: „Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г. Електронизация на обществените поръчки. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки.“ – 12 и 13 февруари 2019 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

  

за обучителен семинар на тема:

 

„Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Електронизация на обществените поръчки. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки.“

 

12 и 13 февруари 2019 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, ЗАЛА ОПАЛ

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

 

Предмет на семинара ще бъдат и всички промени в ППЗОП, които в момента са на етап обществено обсъждане в сайта на Министерския съвет:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4009

 

  Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ - вече изтекъл.

 

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!