Семинар изменения и допълнения в АПК: “Промените в Административнопроцесуалния кодекс, ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г.” – 26 февруари 2019 г.

На вниманието на  главния юрисконсулт/дирекция „Правна”/отдел „Правен“

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Промените в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г.”

 

26 февруари 2019 г. (8 уч. часа)

 

 гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, зала ОПАЛ

 

Л Е К Т О Р :

 

 СОНЯ ЯНКУЛОВА - съдия, Върховен административен съд

 

Предмет на настоящия семинар ще бъдат промените в Административнопроцесуалния кодекс, обнародвани в Държавен вестник, бр. 77 от 18 септември 2018 г.

Поради големия обем на измененията и допълненията, както и предвид тяхната значимост, са предвидени и различни срокове за влизане в сила на промените. Част от разпоредбите влизат в сила, считано от 19 ноември 2018 г., а друга част – считано от 1 януари 2019 г.

Една трета част от нормите законодателят е предвидил да влязат в сила, считано от 10 октомври 2019 г. – с оглед осигуряване на време и техническа възможност за изпълнение на законовото изискване, към цялата администрация и органите на съдебната власт, за подаване  по електронен път на всички искания, сигнали, предложения, жалби, протести, молби, искове и приложения към тях. 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!