Семинар промени в ППЗОП 2019 и ЗОП 2018 г.: „Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г. Електронизация на обществените поръчки. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки.“ – 16 и 17 април 2019 г.

Следващо обучение – 14 и 15 октомври 2020 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.
Електронизация на обществените поръчки. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки.“

 


Промените в ППЗОП са обнародвани в ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.

 

16 и 17 април 2019 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала “РУБИН”

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата; 

ЦВЕТАН СТОЕВСКИ - експерт обществени поръчки, директор дирекция „Обществени поръчки и концесии“ – Столична община;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ - вече изтекъл.

 

Програма на семинара  Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!