Семинар ЗУСЕСИФ: “Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.” – 1 октомври 2019 г.

 Следващо обучение по темата – 3 ноември 2021 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

На вниманието на служителите от дирекция/отдел:

„Обществени поръчки“; „Правна”/гл. юрисконсулт; Финансов контрольор; „Вътрешен одит”; „Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси” 

 

П О К А Н А  

 

за обучителен семинар на тема: 

 

„Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.” 

 

 

1 октомври 2019 г. (8 уч. часа) 

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131  

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!