Семинар ЦАИС ЕОП 2020 г.: „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“. – 12 и 13 февруари 2020 г.

Следващо обучение – 23 и 24 март 2021 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“.“

 

12 и 13 февруари 2020 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131 , ЗАЛА РУБИН

 ЗИД на ЗОП е приет на второ четене от Народното събрание на 18 декември 2019 г. и влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Обнародван в Държавен вестник, бр.102 от 31 декември 2019 г.

Постановление на Министерския съвет № 332 от 13 декември 2019 г., за приемане на график за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП, е публикувано в Държавен вестник, бр. 99 от 17 декември 2019 г.

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата; 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – срокът е вече изтекъл.   

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!