Семинар ЦАИС ЕОП 2020 г.: „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“. – 12 и 13 февруари 2020 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“.“

 

12 и 13 февруари 2020 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131

 ЗИД на ЗОП е приет на първо четене от Народното събрание на 21 ноември 2019 г.

На свое редовно заседание, на 11 декември 2019 г., правителството, с Постановление, прие график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Предстои публикуването му в Държавен вестник.

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата; 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.   

 

Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!