Семинар ЗИД на ЗОП 2020, промени в ППЗОП 2020 г.: “Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“ – 25 и 26 март 2020 г.

Отложен поради обявеното извънредно положение в страната. Пренасрочен, като следващ присъствен, на нова дата – 14 и 15 ОКТОМВРИ 2020 г.

 

На мейлите, оставени за контакт, сме се свързали с всеки от записалите се участници, за да ги уведомим за новата дата.

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

 за обучителен семинар на тема: 

 

„Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г.

Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“.“

 

 

25 и 26 март 2020 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131

ЗИД на ЗОП е приет на второ четене от Народното събрание на 18 декември 2019 г. и влиза в сила от 1 януари 2020 г., обнародван в Държавен вестник, бр.102 от 31 декември 2019 г.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ППЗОП можете да разгледате от страницата на Портала за обществени консултации. Същият има срок за приключване на обществените консултации – 8 март 2020 г.

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата; 

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.        

Програма на семинара  Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!