“Център по европейско обучение” ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

“Център по европейско обучение” ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Помощта, която „Център по европейско обучение“ ЕООД получи чрез договор № BG16RFOP002-2.073-1692-C01 за безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 лв. по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, беше необходима и навременна.

С правителствена забрана, от средата на месец март 2020 г., бяха наложени ограничения в дейността на дружеството, свързани с разпространението на пандемията COVID-19. И по-конкретно, беше наложена забрана за организиране на семинари и обучения от всякакъв тип, каквито точно са предметът на дейност на „Център по европейско обучение“ ЕООД. Със заповед на министъра на здравеопазването № 124 от 13 март 2020 г. беше изрично забранено събирането на хора и провеждането на всякакъв вид „масови мероприятия“ с цел запазване на човешкото здраве и живот.

Безвъзмездната помощ, която беше изплатена на дружеството позволи продължаването на неговата дейност, включително чрез изплащане на заплати, хонорари на лектори, продължаване ползването и заплащането на различни видове външни услуги – рекламни, печатарски, логистични, лекторски, счетоводни и други, свързани и необходими за извършваните семинарни и обучителни услуги.