“ЗОП и ППЗОП – правна регламентация и анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки” – 29 и 30 септември 2021 г.

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция: 

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт; 

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”; 

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

П О К А Н А

 

 за обучителен семинар/уебинар на тема:

„ЗОП и ППЗОП – правна регламентация и анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки.“

 

29 и 30 септември 2021 г. (16 уч. часа)

 

Броят на участниците в залата е ограничен максимално до 30 човека и 30% заетост на семинарната зала с оглед спазване на заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на МЗ.

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара/уебинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара/уебинара, моля попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!