Актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – 2 ноември 2021 г.

 На вниманието на служителите от дирекция/отдел:

„Обществени поръчки“; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).”

 

2 ноември 2021 г. (8 уч. часа)

 

 Освен ако няма пълна забрана на провеждане на публични мероприятия, семинарът ще се проведе по два начина:

- в ПРИСЪСТВЕН ФОРМАТ  в хотел Рамада – при съблюдаване и контролиране за наличието на “ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ” спрямо присъстващите участници;

или онлайн – за участниците, които не притежават “зелен сертификат” или не желаят присъствена форма на обучение.

За присъствен вариант на участие в хотела следва да има група от поне 10 участника със “зелен сертификат”.

Л Е К Т О Р:

 

СОНЯ ЯНКУЛОВА - съдия, Върховен административен съд

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара, моля попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!