Актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – 2 ноември 2021 г.

 На вниманието на служителите от дирекция/отдел:

„Обществени поръчки“; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; „Бюджет и финанси”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).”

 

2 ноември 2021 г. (8 уч. часа)

 

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!