Семинар във връзка с обявения конкурс за заемане на вакантни места за НОТАРИУСИ със съдебни райони, определени в заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. на министъра на правосъдието (публикувана в ДВ, бр. 37/26.04.2024 г.). – 15 и 16 юни 2024 г.

Семинарът е организиран във връзка с насрочения конкурс за заемане на вакантни места за нотариуси съгласно заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. на министъра на правосъдието, изменена със заповед СД-05-74/19.04.2024 г. на министъра на правосъдието (с втората заповед се определя нова дата за провеждане на писмения изпит на участниците).

Програмата на обучението обхваща акценти, важни моменти, съдебна практика и практически насоки по 49 броя теми от общо 50 броя от списъка  на темите за определяне на въпроси за провеждане на писмен и устен изпит – приложение към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси.

Семинарът би представлявал интерес и за практикуващи юристи относно предложените в него теми.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар във връзка с обявения конкурс с писмен и устен изпит за заемане на вакантни места за нотариуси със съдебни райони, определени в заповед № СД-05-2/10.01.2023 г., изменена със заповед СД-05-74/19.04.2024 г. на министъра на правосъдието

15 и 16 юни 2024 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел  ♦ ♦ ♦ ♦, бул. Мария Луиза № 131, зала Рубин

Гореупоменатите заповеди на министъра на правосъдието са публикувани в Държавен вестник, бр. 37 от 26 април 2024 г. (страници 113 – 115). 

Съгласно III, т. 3 от заповед СД-05-2/10.01.2023 г., тече едномесечен срок за подаване на документи в конкурса.

Л Е К Т О Р И:

 

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА - съдия, Върховен касационен съд, II-ро граж. отделение; 

ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА - съдия, Апелативен съд-София, командирована във ВКС; 

РАДОСТИНА ЦАНЕВА - нотариус; 

ВАЛЕРИЯ БРАТОЕВА - съдия, Софийски градски съд, търговско отделение;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие   ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!