Архив за етикет: Закон за обществените поръчки

семинари и обучения на Център по европейско обучение 2021 г.
ЦАИС ЕОП
семинар обучение Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.
семинар/обучение ЗДДС 2021, ЗКПО 2021 г., ЗДДФЛ 2021 г., КСО 2021 г.
семинар обучение Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“
семинар съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове ЗУСЕСИФ
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.