СЕМИНАРИБГ.COM (seminaribg.com) разяснения по Кодекса на труда – Длъжен ли е всеки работодател да има длъжностно разписание ?

            Щатното разписание на длъжностите при работодателя представлява вътрешно разпределение на работната сила в предприятието, съобразно неговата структура (обект, цехове, звена, служби, отдели, дирекции и др.), по трудови функции и длъжностни наименования, както и съответната бройка от всяка длъжност. В него се посочват  и изискванията за заемане на съответната длъжност (образование, правоспособност и др.), както и основната работна заплата.

            В трудовото законодателство съществуват редица разпоредби, от които произтича задължението на работодателя да разработи и утвърди щатно разписание на длъжностите. Това са разпоредби, регламентиращи правата и задълженията на страните при сключването, изменението и прекратяването на трудовия договор, обезщетенията, свързани с трудовото правоотношение и други, свързани с длъжността на работника или служителя и щата на работодателя (чл. 62, ал . 6, чл. 66, ал. 1, т. 2 и ал. 4, чл. 68, ал. 6, чл. 127, ал. 1, т. 4, чл. 139а, ал. 3, чл. 259, чл. 309, ал. 4, чл. 315, ал. 1, чл. 325, т. 6 и 12, чл. 326, ал. 3, чл. 328, ал. 1, т. 2, 8 и 11, чл. 329, чл. 330, ал. 2, т. 1 и др. от КТ). Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 349, ал. 1, т. 5 от КТ, съгласно която в трудовата книжка се вписват заеманата от работника или служителя длъжност и организационното звено (отдел, цех, служба), в което той работи.

            Със заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011). НКПД-2011 се прилага от всички предприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовите отношения.

            НКПД-2011 определя професионалната и длъжностната структура в Република България. НКПД-2011 осигурява прякото прилагане на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08)) в практиката на Република България. При дефинирането на обхвата на позициите са отразени изискванията на европейското и националното законодателство, както и специфични национални особености, свързани с образователната система и системата за обучение на възрастни, организацията на производството, труда и управлението, заплащането на труда, социалното осигуряване и други.

            Съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника за прилагане на НКПД-2011 при изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него лице използва длъжностни наименования и съответния им код от Класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика.

            От изложеното е видно, че работодателят следва да има длъжностно разписание, в което задължително се кодират длъжностните наименования в съответствие с НКПД-2011 и тази информация  е необходима и се използва за различни цели.

            В чл. 6 от Правилника за прилагане на НКПД-2011 е предвидено, че Класификацията се прилага задължително:

            1. при формирането и осъществяването на социалната политика, политиката по доходите, заетостта и пазара на труда, социалното осигуряване, професионалното образование и обучение, висшето образование;

            2. при разработване на структурата на персонала в предприятията и в другите организации, при изготвяне на разписания на длъжностите, при наемане на работа по трудово или служебно правоотношение;

            3. в информационни системи, обслужващи дейностите по т. 1 и 2;

            4. за целите на статистиката;

            5. за целите на международни сравнения и хармонизиране с международните и европейски документи и трудовите стандарти.

               Лариса Тодорова, държ. експерт в Министерството на труда и социалната политика (МТСП)