За нас

„ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ” ЕООД е дружество, което има за предмет на дейност организиране и провеждане на семинари и обучения. Семинарите, които предлагаме, обхващат широк диапазон на обществените отношения – трудово и осигурително право, счетоводно и данъчно законодателство, обществени поръчки, здравословни и безопасни условия на труд, финансиране от фондовете на Европейския съюз, въпроси на собствеността, концесиите и устройство на територията, законодателство, касаещо държавния служител и държавната служба, управление и мотивиране на персонала и др.
Лекторите, презентиращи различните теми, са доказани професионалисти и най-добрите имена в съответната област. Принципът, на който провеждаме всички семинари, е практическа насоченост на всяка от разглежданите теми. Приоритет имат конкретно поставените въпроси от участниците в самия семинар, на които се дават конкретни отговори от лекторите, специалисти в съответната област.