За нас

I. Предмет на дейност:

„ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ” ЕООД е дружество, което има за предмет на дейност организиране и провеждане на семинари и обучения. Семинарите, които предлагаме, обхващат широк диапазон на обществените отношения – трудово и осигурително право, счетоводно и данъчно законодателство, обществени поръчки, здравословни и безопасни условия на труд, финансиране от фондовете на Европейския съюз, въпроси на собствеността, концесиите и устройство на територията, законодателство, касаещо държавния служител и държавната служба, управление и мотивиране на персонала и др.

Лекторите, презентиращи различните теми, са доказани професионалисти и най-добрите имена в съответната област. Принципът, на който провеждаме всички семинари, е практическа насоченост на всяка от разглежданите теми. Приоритет имат конкретно поставените въпроси от участниците в самия семинар, на които се дават конкретни отговори от лекторите, специалисти в съответната област.

 

II. Възстановяване на семинарна такса:

На участник, заплатил в срока за плащане, такса за участие в предлаганите чрез настоящия сайт семинари, възстановяваме ИЗЦЯЛО и на 100 % заплатената такса в случай, че е налице от негова страна:

ПИСМЕН отказ за участие с искане за възстановяване на сумата, направен НАЙ-КЪСНО ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМИНАРНАТА ТАКСА, посочен за съответния семинар.

Не се възстановяват семинарни такси, исканията за които са направени след крайния срок за участие и плащане, посочен за съответния семинар.

 

III. Политика по защита на личните данни:

1. Уведомяваме Ви, че участието Ви, в който и да е от предлаганите от „Център по европейско обучение“ семинари, не е обвързано с попълване и подаване на „ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

За да участвате в обучение, предлагано чрез този сайт, достатъчно е да се обадите по телефона, че сте заплатили таксата за участие или да изпратите платежно за извършен банков превод на семинарната такса – в срока за плащане, указан за съответния семинар.

В този случай ще издадем фактура на посочения в платежното правен субект с реквизитите и съгласно данните за субекта, посочени в публичния Търговски регистър към Агенцията по вписванията.
Ако не желаете да попълвате „ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ и съответно да посочвате име на участник в семинара, на лицето просто няма да му бъде издаден сертификат за участие. Това не накърнява по никакъв начин правото му на участие, което се е породило със заплащане на семинарна такса, в срока й за плащане.

2. Ако желаете издаване на сертификат за участие (с посочване на две имена – собствено и фамилно име на участник) и/или резервация за хотелско настаняване, може да заявите това на посочените в сайта телефони или да попълните „ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Център по европейско обучение. Всички права запазени!