Семинар годишно счетоводно приключване 2011 г., 1 и 2 февруари 2012 г.: Изменения и допълнения в данъчното законодателство в сила от 1 януари 2012 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2011 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР: 

„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2012 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2011 г.”

 

1 и 2 ФЕВРУАРИ 2012 г. (16 уч. часа)

гр. София, ул. „Росарио” № 1, ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ  ♦ ♦ ♦ ♦

 Л  Е  К  Т  О  Р  И:

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА – данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА – главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица в Централно управление на Националната агенция по приходите (НАП);

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – главен експерт в Националната агенция по приходите;

Лекторите са изтъкнати специалисти в областта на данъчното облагане, с дългогодишен опит в системата на Националната агенция по приходите и Министерството на финансите, участвали в разработването на нормативните актове в съответната област.

Самият семинар има изцяло практическа насоченост – по описаната в програмата материя ще бъдат разгледани различни видове казуси, както и най-често поставяните от данъчнозадължените лица въпроси по прилагането на отделните материални данъчни закони и годишното счетоводно приключване на 2011 г. С участието си в семинара ще получите отговори на разнообразни и дискусионни въпроси от практиката на Националната агенция по приходите и Министерство на финансите, както и отлични възможности за ползотворен диалог с лекторите и останалите участници.

 Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 336 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 324 лв.

ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

 Цената включва:

- лекции, нормативна уредба на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, сертификат за участие в семинара;

- два обяда и четири кафе-паузи в ресторанта на хотела.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 

1 ФЕВРУАРИ  2012 Г. (СРЯДА)

 

8,30 – 9,30      Регистрация на участниците

9,30 – 11,00    Изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2012 г.

Дискусия, въпроси и отговори.

 

Лектор: Калина Златанова

11,00 – 11,30  Кафе-пауза

11,30 – 13,00  Практиката по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Промени в регламент 282/2011.

Данъчна и съдебна практика, касаеща отказа на данъчен кредит.

Казуси и въпроси по прилагането на ЗДДС – тълкуване и примери.

Свободна дискусия относно прилагането на ЗДДС – въпроси и отговори.

 

Лектор: Калина Златанова

13,00 – 14,00  Обяд в ресторанта на хотела

14,00 – 15,30  Представяне на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2012 г., в т.ч. промени свързани с:

-     доходите от трудови правоотношения;

-     задълженията на работодателите за удостоверяване на облагаемия доход и удържания данък и промените в образеца на служебна бележка, издаван от работодателите;

-   облагането с окончателен данък;

-    задълженията на физическите лица при годишното облагане и декларирането на придобитите от тях доходи.

Ред и условия за ползване на данъчните облекчения за доходи, придобити през 2011 г.

 

Лектор: Лорета Цветкова

15,30 – 16,00  Кафе-пауза

16,00 – 17,30   Особености при годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2011 г.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Акцент върху особеностите при годишното облагане на доходите от:

- трудови правоотношения;

- друга стопанска дейност, в т.ч. и доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители;

- други доходи.

Подаване на информация в НАП за доходи, изплатени през 2011 г.

Казуси от практиката на НАП и коментар по най-често поставяните въпроси, възникнали при прилагането на ЗДДФЛ. Дискусия.

 

Лектор: Лорета Цветкова

2 ФЕВРУАРИ 2012 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

9,00 – 10,30    Въпроси, касаещи данъчното приключване на 2011 г. Разяснения и казуси, свързани с:

- коригиране за данъчни цели на грешки, свързани с дълготрайни активи и грешки, различни

-  от счетоводни грешки;

-  намаляване на данъка при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от

- лихви, авторски и лицензионни възнаграждения;

- въвеждане на данък при източника върху доходи на чуждестранни лица от юрисдикции с

- преференциален данъчен режим (офшорни зони);

- промяна в удържането на данък при източника върху доходи на чуждестранни юридически

- лица от наеми на недвижимо имущество;

-  промени в Закона за счетоводството.

Лектор: Димитър Войнов

 

10,30 – 11,00 Кафе-пауза

11,00 – 12,30 Актуални въпроси, касаещи прилагането на ЗКПО в практиката:

1. Данъчни постоянни разлики:

- непризнат разход за ДДС; разходи за дарения; скрито разпределение на печалба; липси и брак на активи.

2. Данъчни временни разлики:

- преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики.

3. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

- сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.

Лектор: Димитър Войнов

12,30 – 13,30  Обяд в ресторанта на хотела

13,30 – 15,00   Актуални въпроси, касаещи прилагането на ЗКПО в практиката – продължение:

4. Данъчен амортизационен план:

- завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).

5. Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки.

6. Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.

7. Данъчно третиране на дивиденти.

 

Лектор: Димитър Войнов

15,00 – 15,30  Кафе-пауза

15,30 – 17,00  Актуални въпроси, касаещи прилагането на ЗКПО в практиката – продължение:

8. Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

- вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции.

9. Авансови вноски – внасяне и намаляване.

10. Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:

- сделки с финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.;

- възстановяване на данък при източника.

11. Данъци върху разходите: социални разходи; представителни разходи; разходи свързани с експлоатация на превозни средства.

Разглеждане на казуси и проблеми от практиката по прилагането на ЗКПО. Дискусия.

Лектор: Димитър Войнов 

 

Вижте още и семинар данъци и осигуряване 2014; дата: 29, 30 и 31 януари 2014 г.: “Изменения и допълнения в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2014 г.: Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО).”