Семинар ЗДСл 2015: “Актуални въпроси на служебните правоотношения. Практиката на Върховния административен съд по прилагането на Закона за държавния служител.” – 8 и 9 октомври 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

”ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/

ОТДЕЛ „ПРАВЕН”/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Актуални въпроси на служебните правоотношения.

Практиката на Върховния административен съд по прилагането на Закона за държавния служител.”

 

8 и 9 октомври 2015 г. (12 учебни часа)

 гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , ЗАЛА “ОПАЛ”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИНА МИХАЙЛОВА

 Съдия в V-то отделение на Върховния административен съд;

 ИРЕНА БОРИСОВА

Магистър по право с повече от 20 години юридически стаж, от които 10 години в съдебната власт и 11 години в изпълнителната власт. Като съветник в администрацията на Министерския съвет е участвала в разработването на законовата и подзаконовата нормативна уредба, свързана с държавната служба. Лектор с дългогодишен стаж, съавтор на Коментара по Закона за държавния служител.

 ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА

Над 30 години професионален опит в държавната администрация на експертни и ръководни длъжности. Като част от екипа на дирекция “Държавна администрация” в МС и с участието си в работни групи е участвала в разработването, изменението и допълването на нормативната уредба, свързана с държавната служба. В качеството си на HR директор в няколко министерства е била ръководител и експерт по европейски проекти по ОП“АК“, свързани с оценката на трудовото изпълнение, с кариерното развитие на държавните служители, с конфликта на интереси в държавната администрация. В над 13-годишната си лекторска практика успешно предава богатия си професионален опит на колегите от звената по човешки ресурси.

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”.

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!