Семинар КТ 2017/2018: „Промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба, в сила от 2017/2018 г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време. Актуални и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.” – 28 и 29 ноември 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/

”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/„СЧЕТОВОДСТВО”/„ПРАВЕН”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„Промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба, в сила от 2017/2018 г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното  изчисляване на работното време. Актуални и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.”

 

28 и 29 ноември 2017 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел, бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

 

Л Е К Т О Р И:

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат; 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”; 

д- р ЛЮБОМИР ТЕРЗИЕВ - Университет за национално и световно стопанство, катедра „Човешки ресурси и социална защита“;

 

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.  

    За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!