Семинар ЦАИС ЕОП 2019 г.: „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“. – 3 и 4 декември 2019 г.

Следващо обучение – 25 и 26 ноември 2020 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

  

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 „Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г.

Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“.“

 

3 и 4 декември 2019 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131 , ЗАЛА РУБИН

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.  Сметна палата;

ЗИД на ЗОП е приет на първо четене от Народното събрание на 21 ноември 2019 г.

 

Темите в предметния обхват на семинара ще бъдат разгледани от лектора както като предстоящи или вече приети промени в Закона за обществените поръчки (в сила от 1 януари 2020 г.), така и като практическо обучение за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“).

Задължението за ползване и работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ (а оттам и за изпълнителите) на обществени поръчки, възниква поетапно и съгласно график, одобрен от Министерския съвет. Графикът следва да бъде приет в срок до 15 януари 2020 г. с Постановление на Министерския съвет.

На 7 ноември 2019 г. е внесен за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

 

С постановлението на  Министерския съвет се приема график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

Графикът включва два етапа. Първият стартира от 1 януари 2020 г.  От тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:

- възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв  статут;

- кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;

Проектът на Постановление и пълния му текст, може да видите от линка по-долу:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4765

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

   За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.  

Програма на семинара  Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!