Семинар промени в данъци и КСО 2020 г.: “Промени, в сила от 1 януари 2020 г., в данъчното и осигурителното законодателство: ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО” – 16 и 17 януари 2020 г.

На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител 

П О К А Н А  

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Промени в сила от 1 януари 2020  г. в данъчното и осигурителното законодателство:

- Закон за корпоративното подоходно облагане;

- Закон за данък върху добавената стойност;

- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

- Кодекс за социално осигуряване.”

 

16 и 17 януари 2020 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

 

Л Е К Т О Р И:

 

КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите; 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - лектор и данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност; 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - лектор и данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане; 

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите; 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.      

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ - вече изтекъл. 

Програма на семинара  Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!