Семинар ЗУСЕСИФ: “Актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.” – 6 октомври 2020 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).”

 

6 октомври 2020 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ ,  бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р:

 

СОНЯ ЯНКУЛОВА - съдия, Върховен административен съд

 

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел, освен ако няма правителствена забрана за провеждане на публични мероприятия и семинари  – в този случай ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom.us

На семинара ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи – капацитет на семинарната зала, носене на предпазни маски и др.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“  

 

Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!