Семинар във връзка с насрочения конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ (ДСИ) при районни съдилища, изброени в Заповед № СД-03-384/15.09.2020 г. на министъра на правосъдието – 27 октомври 2020 г.

Семинарът е организиран във връзка с насрочения конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ (ДСИ) при районни съдилища, изброени в Заповед № СД-03-384/15.09.2020 г. на министъра на правосъдието. 

Програмата на обучението обхваща акценти, важни моменти, съдебна практика и практически насоки от нормативна уредба, посочена в заповедта, и въз основа на която ще се проведе проверката на знанията на кандидатите. 

Семинарът би представлявал интерес и за практикуващи юристи относно предложените в него теми.

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар във връзка с насрочения конкурс, с писмен и устен изпит, за заемане за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ (ДСИ) при районни съдилища, изброени в Заповед № СД-03-384/15.09.2020 г. на министъра на правосъдието. 

 

27 октомври 2020 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦,  бул. „Мария Луиза” № 131, ЗАЛА “МЕРДЖАН”

Заповедта на министъра на правосъдието за насрочване на конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“, е обнародвана в Държавен вестник, брой 82 от 18.9.2020 г. Кандидатите могат да подават заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от обнародването на заповедта.

  

Л Е К Т О Р:

 

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ - съдия, Върховен касационен съд; 

 

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел, освен ако няма правителствена забрана за провеждане на публични мероприятия и семинари  – в този случай ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom.us

 На семинара ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи – капацитет на семинарната зала, носене на предпазни маски и др.

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.         

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“  – вече изтекъл.   

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!