Семинар данъци и КСО 2024 г.: “Промени, казуси и практика по прилагането на данъчното и осигурителното законодателство за 2024 г.: Закон за данък върху добавената стойност, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекс за социално осигуряване. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2023 г.” – 1 и 2 февруари 2024 г.

 На вниманието на финансовия директор и гл. счетоводител

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Промени, казуси и практика по прилагането на данъчното и осигурителното

законодателство за 2024 г.:

- Закон за данък върху добавената стойност;

- Закон за корпоративното подоходно облагане;

- Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

- Кодекс за социално осигуряване.

Годишно счетоводно и данъчно приключване

на 2023 г.”

 

1 и 2 февруари 2024 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

Л Е К Т О Р И:

 

КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите;

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА - лектор и данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - лектор и данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане;

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по ЗДДФЛ“ в Централно управление на Националната агенция за приходите.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!