Семинари

семинар АПК 2023 г., семинар Административнопроцесуален кодекс 2023 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2023 г., семинар по Кодекса на труда 2023, промени в КТ 2023, промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските 2023
семинар Кодекс на труда 2023 практика на ВКС, практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори
проверка на електронни обществени поръчки, обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори – проверка на електронни обществени поръчки, лектор Мариана Кацарова, досие на обществена поръчка, електронна обществена поръчка-секция „Параметри“
семинар ЗОП 2023 Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката
Финансови корекции и характерни индикатори за нередности и измами в целия процес на възлагане на обществени поръчки (съгласно Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.).
Насоки на КЗК за противодействие срещу тръжните манипулации.
„Промени, казуси и практика по прилагането на данъчното и осигурителното законодателство за 2023 г.: ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2022 г.” – 1 и 2 февруари 2023 г.
семинар ЗОП и ППЗОП 2022 г., възлагане, провеждане и приключване на обществена поръчка
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2023 г., семинар по Кодекса на труда 2023, промени в КТ 2023, промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските 2023
семинар Кодекс на труда 2023 практика на ВКС, практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори
Семинар ЗУСЕФСУ 2022 г.: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.” – 21 октомври 2022 г.
Семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.
семинар ЗОП ЦАИС ЕОП 2022/2023