Семинари

семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение ЦАИС ЕОП, национална платформа за електронни обществени поръчки, електронно възлагане на обществени поръчки 2020 г.
s
семинар/обучение промени в ЗКПО2020 , промени в ЗДДС 2020, промени в ЗДДФЛ 2020, промени в КСО и ЗБДОО 2020, практика по прилагането на ЗКПО и ЗДДС
семинари на Център по европейско обучение
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинар ЦАИС ЕОП
семинар по ЗОП и ППЗОП 2019 на Център по европейско обучение
Семинар по трудово право, промени в КТ 2019, сумирано изчисляване на работното време
семинари на Център по европейско обучение