Семинари

семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.

семинар по Кодекса на труда 2022, промени в КТ 2022
seminar
Семинар ЗУСЕФСУ 2022 г.: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.” – 21 октомври 2022 г.
Семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.
ZBUT семинар–обучение по ЗБУТ 2022
Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката 2022
ZOP 2022
Seminar_ZOPiPPZOP_2022
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
уебинар Закон за държавния служител ЗДСл 2022 г.
семинар уебинар промени в ЗАНН 2022 г.
семинар уебинар мотивация на персонала, подбор на човешки ресурси 2022